sosbil.org Sosbil.Org Türkiye'nin Tarihi Turistik ve Gezi Rehberi

UPsosbil.org
Title: Sosbil.Org Türkiye'nin Tarihi Turistik ve Gezi Rehberi
Description: Türkiyenin tarihi turistik ve kültürel mekanlar? hakk?nda detayl? bilgiler, foto?raflar, makaleler
Keywords: türkiye tarihi, turistik yerler, tarihi yerler, gezilebilecek yerler, turkey history,
sosbil.org is ranked 1 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,958. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. sosbil.org has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

sosbil.org Information

sosbil.org Information,sosbil.org IP Address,sosbil.org DNS Server

Website / Domain: sosbil.org
Website IP Address: 31.169.73.197
Domain DNS Server: ns19.dnsdhs.com,ns20.dnsdhs.com

sosbil.org Rank

Alexa Rank: 17108031
Html Domain Rank: 1/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sosbil.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,958
Daily Revenue: $19
Monthly Revenue $571
Yearly Revenue: $6,958
Daily Unique Visitors 1,754
Monthly Unique Visitors: 52,620
Yearly Unique Visitors: 640,210

sosbil.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server LiteSpeed
Date Wed, 21 Feb 2018 03:07:42 GMT

sosbil.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage
türkiye tarihi 0 0.00%
turistik yerler 0 0.00%
tarihi yerler 2 0.37%
gezilebilecek yerler 0 0.00%
turkey history 0 0.00%

sosbil.org Traffic Sources Chart

sosbil.org Alexa Rank History Chart

aleax

sosbil.org Html To Plain Text

Sosbil.Org Türkiye'nin Tarihi Turistik ve Gezi Rehberi Sosbil.Org Türkiyenin Tarihi, Turistik ve Kültürel Rehberi Ara Birincil menü ??eri?e ge? Osmanl? Padi?ahlar? Türk Büyükleri Arama: K?r?ehir K?r?ehir’de Gezilebilecek Tarihi Yer Alt? ?ehirleri 21 Ekim 2016 sosbilorg Bir yorum yap?n K?r?ehir tarihi bak?m?ndan bir ?ok uygarl??a ev sahipli?i yapm?? bir ilimizdir. Bir?ok uygarl???n ?e?itli tarihi ve kültürel eserlerine ev sahipli?i yapmaktad?r. K?r?ehir yer alt? ?ehirleri tarih ve kültürel yap?dan gezilip g?rülmesi gereken en ?nemli yap?lardand?r. K?r?ehir’de gezilebilecek yer alt? ?ehirleri a?a??da listelenmi?tir. Kepez Yer Alt? ?ehri Mucur il?esine 14 km uzakl?ktad?r. Kepez k?yü yerle?im i?erisinde bulunmaktad?r. Onlarca odadan olu?maktad?r. Turizm a??s?ndan mutlaka g?rülmesi gereken yerlerden birisidir. Kepez yer alt? ?ehri ile ilgili yaz?m?za ula?mak i?in T?klay?n?z. Dulkadirli ?nli Murat Yer Alt? ?ehri K?r?ehir merkezine yakla??k 58 km uzakl?kta Dulkadir ?nli Murat k?yünde yer almaktad?r. Manast?r veya konaklama yerine benzer bir yap? sergilemekte olup, MS 4 Veya 5. yy’da hristiyanlar taraf?ndan yap?ld??? de?erlendirilmektedir. Türkiyede bulunan yer alt? ?ehirlerine nazaran farkl?l?k g?stermektedir. Turizim a??s?ndan ?nemli bir yere sahip olmakla birlikte mutlaka g?rülmesi gereken yerlerden bir tanesidir. Dulkadirli ?nli Murat Yeralt? ?ehri ile ilgili yaz?m?za ula?mak i?in T?klay?n?z. Kümbetalt? Yeralt? ?ehri K?r?ehirin merkeze ba?l? medrese mahallesinde bulunmaktad?r. Kapadokya b?lgesinin en büyük yeralt? ?ehri olarak dü?ünülmektedir. Kümbetalt? yer alt? ?ehri ile ilgili yaz?m?za ula?mak i?in T?klay?n?z Mucur Yeralt? ?ehri Mucurun merkeze ba?l? hamidiye mahallesinde yer alan bu yap? ülkemizin en ?nemli tarihi yer alt? ?ehirlerinden bir tanesidir. Hiristiyanl?k d?neminde yap?ld??? tahmin edilmektedir. Roma d?neminde sava? ve bask?nlardan korunmak i?in yap?ld??? tahmin edilmektedir. Mucur Yeralt? ?ehri ile ilgili yaz?m?za ula?mak i?in T?klay?n?z. k?r?ehir gezilecek yerlerk?r?ehir tarihi yerlerk?r?ehir yer alt? ?ehirlerik?r?ehir yeralt? ?ehirleri Yozgat ?ah Sultan Türbesi /Yozgat 20 Ekim 2016 sosbilorg Bir yorum yap?n ?ah sultan türbesi Yozgat’?n ?and?r il?esinde bulunmaktad?r. Dulkadir Hükümdar? Alaüddevle Bey’in o?lu ?ahruh Bey’in kar?s? ve ?ehsuvar Bey’in k?z? ?ah Sultan Hatun’a ait olan bu türbe i?ersinde yer alan Lahidin sa? yan?nda “E?hedü en la ilahe illallah ve e?hedü enne Muhammeden Resulullah,” yazmakta, lahidin sol yan?nda: “Hazihi me?he-i merhumete ve ma?firete ?ah Sultan binti ?ahsuvar Beg,” yazmaktad?r. lahidin ayakucunda: “Senete hamse ve tis’a mie (905/1499-1500)” yazmaktad?r. Bu ifadelere g?re türbe, Dulkad?rl? Beyi Alauddevle o?lu, ?ahruh’un kar?s? ?ah Sultan’a aittir. Türbeyi de kocas? ?ahruh Bey yapt?rm?? olmak ihtimali yüksektir. Shah Sultan’s tomb is located in the district of Yozgat ?and?r. Dulkadir ruler Alaüddevl Bey’s son Shahruh Bey’s wife and ?ehsuvar Bey’s daughter, Shah Sultan, this tomb inside belonging to Babe located sarcophagus right next to “Ashhado la ilaha illa and Ashhado enn Muhammad Rasulullah,” letter, the sarcophagus of the left Besides “Hazih of the mesh-i merhumet ?ahsuv bint Sultan and Shah Beg pardon,” he writes. At the foot of the sarcophagus, “a year of hams and tis mie (905 / 1499-1500)” is a letter. According to this statement shrine, Dulkadirli Alauddevl Bey’s son, Shahruh wife belongs to Shah Sultan. Tomb is also likely to have been built Bey husband Shahruh. yozgat antik yerleryozgat gezilecek yerleryozgat ?ah sultan türbesiyozgat tarihi yerler Tarihi Ki?ilikler Ban??i?ek Kimdir? 29 Kas?m 2015 sosbilorg Bir yorum yap?n Ban??i?ek, Dede Korkut hikayelerinde ge?en Bams? Beyrek’in be?ik kertmesidir. O?uz boylar?nda kad?nlar?n e?it haklara sahip oldu?unun en ?nemli, en belirgin simgesidir. Banu (Ba?nu) ?i?ek diye de ge?er. Bile?ik yap?l? Banu?i?ek antroponiminin birinci par?as? olan Banu/Ban? s?zcü?ü Fars k?kenlidir ve “Han?m” anlam?na gelir. Destandaki ?Banu?i?ek? isminin olu?mas?nda ?han?m? yani ?kral kar?s?? anlam?nda olan Ban? s?zcü?ü asl?ndan bu manada bir ünvand?r. Güzellik belirten, k?klü bir ge?mi?e sahip olan, bugün de kad?n ad? olarak i?lenen “?i?ek” ad?n?n ?ok eski bir tarihi vard?r. Mo?ol-Türk dillerinde ortak olan bu kelime “Orhun-Yenisey” yaz?tlar?nda “?e?ek” ?eklinde i?lenir ve güzellik i?erikli oldu?u i?in eski Türk isim sisteminde ?nemli bir yere sahiptir. Dede Korkut Hikayeleri; Bams? Beyrek ?le Ban? ?i?ek O?uz Beyleri Alada?’a ava gitmi?lerdi. O?uzun üstüne sürüyle geyik geldi. Bams? Beyrek bir geyi?i kovarken g?k ?ay?r?n üstünde bir k?rm?z? ota? g?rdü. Geyi?i ota??n ?nünde oklad?. Ota?a girmek istediyse de edeplendi. Girmedi. Me?er bu Bay Bican’?n k?z? Ban? ?i?ek’in eviydi. Ban? ?i?ek dad?lar?na seslendi; “Bre dad?lar! Bu kavat o?lu kavat bize erlik mi g?sterdi? Var?n pay?n? al?n!” dedi. K?s?rca yenge geldi. Beyrek’ten pay istedi. Beyrek; “Ben avc? de?ilim, bey o?luyum. Hepsi sizin olsun” deyince Ban? ?i?ek’in kan? kaynad?. Beyrek’in yüzü pe?eliydi. Ban? ?i?ek; “Bre ?a??r?n ota?a gelsin!” dedi. Ban? ?i?ek; Yi?it, geli?in nereden? Beyrek; ?? O?uzdan. Ban? ?i?ek; Kimin nesisin? Beyrek; Bay Büre o?lu Bams? Beyrek dedikleri benim. Ban? ?i?ek; Ni?in geldin? Beyrek; Bay Bican’?n bir k?z? varm??, o-nu g?rmeye geldim. Ban? ?i?ek; O k?z kimseye g?rünmez. Fakat ben dad?s?y?m. Gel seninle ava ??kal?m. Benim at?m? ge?ersen, onun at?n? da ge?ersin. Benim okumu ge?ersen, o-nun okunu da ge?ersin. Güre?te beni y?karsan, onu da y?kars?n. Beyrek; ?yleyse atlan?n! ?kisi de atland?lar. Yar?? yapt?lar. Beyrek’in at? k?z?n at?n? ge?ti. Ok att?lar, Beyrek’in oku ge?ti. Güre? tuttular, yeni?emediler. Beyrek bunald?. Bu k?za bas?lacak olursa O?uz i?inde bir daha ba??n? kald?ramazd?. K?z? kavrad?. Ba?dalad?. Emce?inden tutunca k?z huyland?. Kendisini yere b?rakt?. Bay Bican k?z? Ban??i?ek’in kendisi oldu?unu s?yledi. Bams? Beyrek, Ban? ?i?ek’i 3 ?ptü, bir di?ledi. Parma??ndaki alt?n yüzü?ü ??kard?, Ban? ?i?ek’in parma??na ge?irdi. “Aram?zda bu ni?an olsun!” dedi. Bams? Beyrek eve geldi?inde babas?na evlenmek istedi?ini s?yledi. Baba; -O?uz’dan kimin k?z?n? alay?m? Beyrek; -Baba! Bana ?yle bir k?z al?ver ki, ben yerimden do?rulmadan o kalks?n, ben siyah ko? at?ma binmeden o binsin, ben dü?mana varmadan o ba? getirsin. Baba; -O?ul, sen k?z de?il kendine yolda? dilersin. Sen Ban? ?i?ek’i istersin. Beyrek; -Evet baba. Baba; -Ban??i?ek’in bir karde?i vard?r. Ad? Deli Kar?ar’d?r. K?z? isteyeni ?ldürür. Bams? Beyrek ?srar edince babas? Bay Büre, O?uz Beylerini okudu. Dan???k etti. Ban? ?i?ek’i istemeye Dede Korkut’u g?nderdi. Dede Korkut, Bay?nd?r Han’?n tavlas?ndan 3 at se?ti. 2 at? yedekleyerek Deli Kar?ar’?n ota??na gitti. Ba? indirdi. Ba??r bast?. G?rklü selam verdi. Deli Kar?ar; “Amelin mi azd?? Ecelin mi geldi? Buralarda neylersin?” deyince Dede Korkut, Tanr?’n?n buyru?u, Peygamberin s?züyle Ban? ?i?ek’i istemeye geldi?ini s?yledi. Deli Kar?ar ?fkelendi. Dede Korkut ba??na gelecekleri sezdi. Daha fazla beklemeden at?na binip ...

sosbil.org Similar Website

Domain Site Title
geziseli.com Gezi Rehberi ve Seyahat Yaz?lar? | Geziseli
otel.name.tr Otel.Name.Tr - Oteller, Pansiyonlar, Apartlar ve Gezi Rehberi
pattayarehberi.com Pattaya ve Tayland Gezi Rehberi | PattayaRehberi.com
uzungol.net.tr Uzung?l Tatil ve Gezi Rehberi
kapadokyaweb.com Kapadokya Web.com | Kapadokya Gezi ve Konaklama Rehberi
geziveturlar.com Gezi Rehberi | Gezilecek Yerler ve Turlar i?in Gezi Sitesi
turizmrehberi.com Turizm Rehberi - Tatil otelleri seyahat gezi ve otel rehberi
apartara.com Türkiye'nin Apart, Pansiyon ve Otel Rehberi
ilplakalari.com ?lplakalari.com | Türkiye'nin Plaka ve Kod Rehberi
travelguide.com.tr Otel ve Tatil Rehberi, Türkiye'nin popüler otelleri
sitelerrehberi.com Siteler Rehberi | Türkiye'nin En Büyük Mobilya ve Aksesuar Firmalar? Rehberi
gidelimburalardan.net Gezi ve Seyahat Rehberi GidelimBuralardan.net | Cruise Gemi Turlar? | Tatil Blogu | Seyahat Rehberi...
yoldaolmak.com Gezi Rehberi | yoldaolmak.com
turkiyegezirehberi.net Türkiye Gezi Rehberi
dasbil.com Dasbilguide | Gezi Rehberi
hindistangezi.com .: Hindistan Gezi Rehberi :.
agva.us A?va Tatil ve Gezi Rehberi-a?va otel fiyatlar? 2013, a?va pansiyon fiyatlar? 2013
gezipartisi.com Gezilecek Yerler | Gezi Yaz?s? | Gezi Rehberi